PHÒNG GD&ĐT YÊN THẾ

TRƯỜNG MN TAM HIỆP

 

 

Số: 94 /QĐ-TMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tam Hiệp, ngày 13 tháng 8  năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban biên tập cổng thông tin điện tử

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TAM HIỆP

 

Căn cứ Thông tư 37/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư qui định về tổ chức hoạt hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét năng lực và khả năng cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban biên tập cổng thông tin điện tử trường Mầm non Tam Hiệp gồm các (ông), bà (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban biên tập thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ về quản lý trang thông tin của trường, duyệt tin bài đăng tải. Chịu trách nhiệm về nội dung tin đăng tải.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường và các (ông), bà có tên Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

 

Đã ký

 

 

Phạm Thị Ngọc Mai

 

 

 

DANH SÁCH

Ban biên tập trang thông tin điện tử

(kèm theo QĐ số 94 /TMN ngày 13 tháng 8 năm 2021của HT trường MN Tam Hiệp về thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Phạm Thị Ngọc Mai

Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng

Trưởng Ban

2

Lã Thị Chiến

PHT - Chủ tịch Công đoàn

Phó trưởng ban

3

Nguyễn Thị Linh

Nhân viên Y tế - TT tổ VP

Thành viên

4

Trần Thị Thanh Nga

Giáo viên- TT tổ MG 5-6 tuổi

Thành viên

5

Lê Thị Hường

Giáo viên- TT tổ MG 4-5 tuổi

Thành viên

6

Nguyễn Thị Thanh  Xuân

Kế toán

Thành viên

7

Nguyễn Thị Phương Nga

Giáo viên – Bí thư CĐ

Thành viên

8

Nguyễn Thị Phượng

Giáo viên- TT tổ MG ghép 3-4 tuổi, nhóm trẻ 24-36 tháng tuổi

Thành viên

(Danh sách này gốm có 08 người)